>> شماره 43

اعجابِ هنر یا هنرِ اعجاب؟ / مهدیه کُرد، هدا اربابی

آنیش کاپور شخصیت خوشرو و خوش‌صحبتی است وخیلی با کلیشۀ رمانتیکِ هنرمند خلاقِ مُعذّب در حال‌تقلا و به خود پیچیدن فاصله دارد. طبقه پایین استودیوی او در حومه خاکستری لندن فضای غار مانند بزرگی‌ست که گروه کوچکی از دستیاران در لباس کار و ماسک تنفسی در آن در رفت و آمدند. فضایی که عملاً می‌توان آن را یک مرکز تولید نامید ـ ترکیبی از کارگاه یک استادکار پیر و یک سایت باحال تولیدات Hi-Tech قرن بیست ویکم. اشیائی که راهی دنیای بیرون هستند اینجا توسط این گروه سرهم می‌شوند، شکل می‌گیرند، تراش می‌خورند، رنگ‌آمیزی و پرداخت می‌شوند.