30

اضمحلال موزه / سسیلیا هلند / آزاده گیوتاش

ــ من‌ چیزی‌ درباره‌ دیزاین‌ نمی‌دانم‌. اما به‌ هر شكل‌، عقاید راسخی‌ در مورد آن‌ دارم‌ و اعتقادات‌ خیلی‌ محكمی‌ هم‌ نسبت‌ به‌ روجلد رمانم‌، ستونی‌ از آسمان‌ (Pillar of the sky) داشتم‌: از آن‌ بیزار بودم‌...