38

اصول طراحی حروف / مصطفی اوجی

جهت دستیابی به یك نتیجه مطلوب به یك تایپوگرافی صحیح در الفبای فارسی و عربی. طراحی حروف صحیح از لحاظ:خوانایی ـ فرم ـ نظم ـ مسائل فیزیكی و بصری و نكاتی كه اصطلاحاً فضاهای مثبت و منفی می‌نامیم ، به ایجاد تقسیم‌بندی یكدست و منظم بین فضاهای متراكم و خلوت كه در نهایت یك عنصر گرافیكی مطلوب كه همانا محیط خاكستری یكنواخت است كه از تركیب عناصر حروف سیاه و فضاهای سفید اطراف آن به‌دست می‌آید . در مواردی ارتباط معنایی فرم حروف و محتوا كه در نهایت به یك نتیجه مطلوب جهت صفحه‌آرایی صحیح برای مطبوعات و سایر استفاده‌ها درحوزه گرافیك كه حروف جزء لاینفك آن است می‌رسد. قطعاً نیاز به مطالعه و شناخت بسیار دقیق طراحی ، فضاسازی «عمودی و افقی در متن‌ها»، خطاهای بصری در حروف، شناخت اجزاء ساختاری اصلی و فرعی حروف لاتین لازم وضروری‌است.