72

اصفهانِ عکس / حامد قصری

عکس‌های اصفهانِ قدیم از آن رو زیباست که اصفهانِ قدیم زیبا بود. محور بودن صادرات صنايع‌دستی اين شهر به‌خصوص طی يک‌صد سال‌گذشته باعث ورود انواع وسایل تاريکخانه، شيشه، کاغذهاي چاپ از روسيه، آلمان، هند و ديگر کشورها می‌شود. با گذشت زمان، عکاسی از انحصار مرفهین خارج می‌شود و میان مردم عادی می‌آید. خيابان قديمی چهارباغ به جايگاه ويژه‌‌ی عکاسان تبديل و شهرت عکاسخانه‌های اصفهان و به‌کاربردن تکنيک‌هاي علمی و تجربی آن، پس از تبريز و تهران فراگير می‌شود. ...