65

اشیای بازیافته / محمدرضا یگانه‌دوست

هیچ خلقی نمی‌تواند در خلأ صورت پذیرد. هر نوشتنی بازنویسی است و هر آفرینشی بازآفرینی است؛ بنابراین هنگامی‌که از سبک یا خلاقیت فردی سخن می‌گوییم مرادمان کن‌فیکون‌کردن و بیرون‌آوردن چیزی تماماً نوظهور از درون کلاه شعبده‌بازی نیست. تمامی خلاقیت‌ها خلاقیت مینور یا جهشی در پدیده‌ای پیشاپیش موجود هستند؛ سبک فردی هم چیزی جز گزینشی هوشمندانه از میان گزینه‌های موجود یا ترکیب و چیدمان جدید در زیست‌جهان‌مان نیست. در این یادداشت کوتاه می‌خواهیم بار دیگر بر اهمیت روایت‌های فردی و سبک‌های متمایز تأکید کنیم.