40

اسم رمز: جدایی! / مجید اخگر، علیرضا رسولی‌نژاد، شمیم مستقیمی

شمیم مستقیمی‌: اینکه این بحث را برای این بخش انتخاب كردم، بیشتر به این حسی كه از فیلم داشتم مربوط بود كه انگار بعد از دیدن فیلم و همه اتفاقات بعد از آن حس می‌كنم چیزی كه با آن طرفم، چیزی بیشتر از یك فیلم است. یعنی انگار همه‌چیزش متورم است و فضایی ساخته شده دور و برش که مثل فضای خود فیلم همه‌چیز در آن بیشتر از یك فیلم است....