>> شماره 41

استنساخِ تاریخی / محمدرضا اصلانی

دیدنِ كابینه دكتر كالیگاری در اوایلِ دهه 1340، در آن فضای مدرسی كانون فیلم ـ پشت عمارت وزارت فرهنگ و هنر ـ روزه‌ام را در ندیدنِ فیلم ـ فیلم‌های تجاری آن سال‌ها از ایرانی و هندی و امریكایی ـ شكست. اما از آن پس سال‌هایی بود كه می‌شد فیلم تجاری ندید، و فیلم دید و خجالت نكشید از تنفر افلاطون از هرچه هنرمند و شاعر، و راه ندادنش به شهر آرمانی‌اش. ...