54

استثنای ناتمام / خیزران اسماعیل‌زاده

میان اثر هنری و آزادی فردی همواره شکافی وجود دارد. هنر، هرچند از فردیت هنرمند و خودانگیختگیِ تخیل او منشأ می‌گیرد؛ اما تنها هنرمند نیست که اثری را خلق می‌کند. تأکید بیش از اندازه بر فردیت هنرمند، تأثیر جامعه را در خلق اثر نادیده می‌گیرد. این امر تنها شامل تأثیرات اجتماع بر حس و تخیل و فهم هنرمند نیست؛ بلکه مهم‌‌تر از آن شامل داوری اجتماعی در باب اثر هنری‌ نیز هست. ...