>> شماره 41

از زمان باقی مانده / امید مهرگان

نسل ما شروع کرده است به پیرشدن. با عبور بسیاری از ما از مرز سی‌سالگی، نوبت ماست برای توسل به کلیشه‌های مفیدی که به این پیرشدن زبانی همگانی و قابل‌فهم می‌بخشند: افزایش رگه‌های سفید مو، کاهش تحرّک بدنی، کُندی در واکنش‌های هیجانی. بیشترمان مسیر ادیپی‌مان را کمابیش طی کرده‌ایم، دست‌کم تا جایی که به چهرۀ ملموس "اقتدار"، یعنی پدران‌مان، مربوط می‌شود. آنها اکنون حسابی پیر شده‌اند. اما این پیرشدن کاملاً زودهنگام است...