>> شماره 45

از …. به …. / غزاله هدایت

این نامه‌ای که قلم و کاغذی در کارش نیست، یا اگر هم هست پای اسکنری در میان است، این نامه‌ای که نگران خط خورده‌گی‌هایش نیستم، این نامه‌ای که به قطعِ کاغذش فکر نمی‌کنم و یا نگران نیستم آن را از کجا تا کنم تا بهتر در پاکت جا خوش کند، این نامه‌ای که اصلاً در هیچ پاکتی تا و بسته نمی‌شود، این نامه‌ای که اصلاً باز نمی‌شود، این نامه‌ای که زیر دستم نمی‌گذارم، این نامه‌ای که وقت نوشتنش نگران پس‌دادن جوهر یا عرق کردن دستم نیستم، این نامه‌ای که در انتظار لمس دست تو روز شماری نمی‌کند، این نامه‌ای که با آن طعم شیرین چسب را نمی‌چشم ...