>> شماره 65

از اسکاتولوژی تا اکولوژی: پایان‌ها، غایات تاریخ و طبیعت / پیتر سدن / صالح نجفی

توضیح مترجم: اسکاتولوژی که در فارسی به «فرجام‌شناسی»، «معادشناسی» و حتی «رستاخیزشناسی» ترجمه می‌شود در اصل شاخه‌ای از الهیات است که به وقایع پایان تاریخ یا تقدیر نهایی نوع بشر می‌پردازد. عموماً با «پایان جهان» یا «آخرالزمان» پیوند دارد. واژه‌ی اکولوژی به اکوسیستم‌ها و چرخه‌های زیستی اشاره دارد. «اکوآرت» که به هنر بوم‌شناختی یا زیست‌محیطی ترجمه می‌شود جنبشی در هنر معاصر است که نه‌تنها به غارت وسیع محیط زیست اعتراض (اخلاقی) می‌کند بلکه پاسخی است به جهان‌گستریِ تکنولوژی و تلاشی است برای ترمیم محیط زیست.