4

ازدحامی لطیف / داریوش خادمی

در برابر موج‌های فزایندۀ هنر پیشتاز دهۀ 60 و 70 و دستاوردهای روزآمد آن، که غالباً در هم تنیده با تکنولوژی زمانه؛ فرم‌ها و واسطه‌های جدیدی را برای هنر ارائه می‌نمود، هنرمندانی بودند که رها از تنگناهای آن جریانات پیشرو و آسوده از جاذبه‌های جنبش‌های پرهیاهو به قابلیت‌ها و اعماق نامکشوف نقاشی سنتی (بوم و سه‌پایه) آن‌هم با محتوا و مفاهیم انسانی می‌اندیشیدند. تا بار دیگر نقاش، همون گذشته محور جدل و تأثیرات عمیق گردد و باز انگیزۀ خلق اثر، مضامین انسانی باشد. ...