مدخل‌های حرفه هنرمند و پرونده‌هایی که درباره‌ی موضوعات هنری و ایده‌های نظری کار کرده است. هنر ایران و هنر جهان هنرمندان ایران و هنرمندان جهان iran contemporary art persian culture art magazine iranian artists iran painting

54

ارزش، اعتبار، شهرت و معیارهای آن

اجرای نظرسنجی‌ای از این دست، فرصتی برای طرح پرسش‌ها و مباحثی نظری و تحلیلی در اختیار ما می‌گذارد كه اهمیت آن‌ها اگر بیش از خود نظرسنجی نباشد كمتر از آن نیست؛ مسائلی از این دست که چه سازوكارها و عواملی در تعیین چهره‌ها و آثار معیار یا معتبرِ (canon) هنر یك كشور (در این‌جا ایران) دخیل است؟ میزان و معیار ارزشیابی هنری و ثبت در تاریخ هنر چیست؟ ارزش هنری، اقتصادی و نمادین چگونه ایجاد می‌شود؟ از نتایج این نظرسنجی چه استنباط‌هایی در مورد سلیقه و پسند بازیگران صحنه هنر ایران می‌توان داشت؟ هنرمندان چگونه مشهور و شناخته می‌شوند یا خود را می‌شناساند؟ شخصیت مقبول، مشروع یا ممتاز و متمایز هنرمندان چگونه در دنیای هنر، رسانه‌ها، و نهادهای مرتبط با آن بازنمایی می‌شود؟ ضرورت وجود یا ایجاد چهره‌ها و آثار «معتبر» در صحنه هنر چیست؟

در این بخش به پرسش‌هایی از این دست می‌پردازیم