54

اردشیر محصص و چیزهای دیگر / حمید دباشی / ترجمه: نغمه یزدان‌پناه

من اردشیر محصص هستم. اما دوست دارم فقط به نام کوچکم شناخته شوم؛ چرا که نام کوچکم را بسیار دوست دارم و فکر می‌کنم این بهترین اسمی بوده‌است که می‌توانستند روی من بگذارند. نام زیبایی است. به خصوص وقتی آن را در زیر یا توی طرح‌هایم می‌نویسم...