23

ادوارد هاپر: نقاش انتظار و اضطرار / مازیار اسلامی

نقاش زنانِ منتظر، کلیساهای دور و تک افتاده، عمارت‌های گرفتار در تپه ماهورهای لخت و عور، شهرستان‌های آمریکایی با ملال نیمروزی و زنان و مردانی که به افق خیره شده‌اند، پنجره‌ها و زنانی که در آنسوی آن بی‌آنکه بدانند زیر نگاه ما هستند: اینها جهان ادوارد‌هاپر را تشکیل می‌دهند. نقاشی که می‌خواست خاطرهۀ شعریِ بودلر از ملالِ زنذگی روزمره را در نقاشی قلم زند. با این حال عنصر مازادِ ملال در نقاشی‌های او چیزی است که بودلر به آن نپرداخت: انتظار. ...