2

ادوارد دست قیچی جسم گوتیک پسامدرن / راسل ای. پاتر / علی عامری

بیمار اسکیزوفرنیک که برای قدم زدن بیرون می‌رود، نمونه‌ای بهتر از بیمار روان رنجوری است که روی کاناپه روانکاو نشسته است. او در حالی که بیرون قدم می‌زند دمی از هوای تازه استنشاق می‌کند و رابطه‌ای با دنیای خارج برقرار می‌سازد... او در کوهستان زیر بارش برف است، در کنار سایر خدایان یا مطلقاً بدون هیچ خدایی، بدون خانواده، بدون پدر و مادر...

دلوز و گتاری، ضد اودیپ