4

ادراک، ادراک دیداری و تصویرسازی ذهنی / سیلوا نوآریتی / شهرام خداوردیان

هنرهای زیبا نقش مهمی را در پرورش تمدن‌های بزرگ ایفا کرده‌اند. براساس نظر هربرت رید، شمایل (icon) بر ایده مقدم است: ایماژی نوین که هنرمندانه ترسیم شده و رابری برای خیزش مفاهیم تازه در تاریخ اندیشه بشری است. ایماژ، کار ویژه‌ای از شبکۀ عصبی است که پیش از اکتساب زبان حادث می‌شود. اینجا قصد ما صحبت دربارۀ هنرهای تجسمی و به ویژه نقاشی است: ایماژهایی که توسط موجودات انسانی روی اشیاء خارجی پرداخته می‌شوند.