58

ادبیات هوادار جنگ در جمهوری وایمار / نوربرت الیاس / نغمه یزدان‌پناه

ادبیات در اولین جمهوریِ هنوز تقسیم‌نشده‌ي آلمان که در سال ۱۹۱۸ تشکیل شده بود با تجربه‌ی جنگ به شیوه‌های مختلفی برخورد می‌کرد. در این زمینه، دو گرایش کاملاً مخالف را می‌توان از یکدیگر تشخیص داد ــ ادبیاتی که از جنگ حمایت می‌کرد و ادبیاتی که با آن مخالف بود. حتی در ادبیات جنگ دوره امپراطوری ویلهلم نیز می‌توان شاهد شیوه‌ای از توصیف جنگ بود که بعدها در جمهوری وایمار در قالب ادبیات هوادار جنگ و خشونت به کار گرفته شد و توسعه یافت. کتاب‌هایی مانند رمان مردم ضد مردم1 والتر بلوم دیدگاه مثبتی نسبت به استفاده از نیروی نظامی و افتخار به عدم دلسوزی برای دشمن را اشاعه می‌دادند.