42

احیای هنر منظره / یوهانا یوهانسون / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

تفکیک قائل شدن بین کاربرد‌ها، زمینه‌ها و معانی مختلف مفهوم «منظره» هم مهم است و هم ضروری. شکی نیست که این واژه سه، چهار معنیِ ممکن دارد و شاید هم بیشتر، اما من در این مقاله تنها یکی از آنها را پی می‌گیرم. مقوله‌ای که برای بحث در رابطه با گفت‌وگوی «ميزگرد هنر» پیشنهاد می‌کنم، منظره به عنوان نوعی بازنمایی تاریخی، یا منظره به عنوان یکی از «ژانر»‌های هنرهای تجسمی است.