7

اجزاء کیچ / ژیلو درفلس / مهرداد دعوت‌خواه

آیا براستی پایانی برای «کیچ» وجود دارد؟ بهتر است در اینجا به مسئله استفاده آگاهانه و عمدی از اجزاء کیچ که بوسیله‌ی هنرمندان معاصر به کار برده شده است، بپردازیم. بدین ترتیب ممکن است رابطه‌ای میان هنر و کیچ ایجاد شود که فناپذیر است. چرا که این دو جنبه از یکدیگر جدا هستند...