13

اثر هنری به مثابه‌ی یک شیء / ریچارد وُلهایم / علی ادیب

چنان‌چه می‌خواستیم درباره‌ی هنر سخنی بگوییم که با قطعیت درست باشد، به گمان باید می‌پذیرفتیم که هنر هدفمند است. و با این گفته مقصودمان آن می‌بود که هنر آن‌چیزی است که انجام می‌دهیم، و آثار هنری چیزهایی هستند که آدمی می‌سازد. و درستی این ادعا را هرگز نمی‌توان با پاره‌ای یافته‌های دیر آشنا یا به تازگی شناخته شده به چالش کشید، یافته‌هایی همچون «ما نمی‌توانیم اثر هنری را برای نظام بخشیدن ساخته باشیم» ...