>> شماره 27

اثرهنری و ناظرانش روش‌شناسیِ زیبایی‌شناسی دریافت / ولفانگ کمپ / شهریار وقفی‌پور

هر گاه که در تحقیقات تاریخ هنر ارزیابیِ دریافت تشخص و غلبه یافته است، اغلب در شکل مطالعاتی بوده که به دریافت تاریخی آثار هنری اختصاص داشته‌اند. مع‌الوصف، تاریخ دریافت منشأ روش‌شناسی‌یی است که قابل‌تشخیص از آن روش‌شناسی‌یی است که در زیباشناسیِ دریافت به کار می‌رود. بیایید در ابتدا برخی راهبردها به رویه‌ی تاریخ دریافت را از نظر بگذرانیم...