58

اتوپیای باهاوس / وولف هرتسوگن رات / سید محمد آوینی

باوهاوس در سال 1918 (سال انقلاب آلمان) توسط والتر گروپیوسِ معمار و دوستانش از اعضای «شورای کارکنان هنر» و «گروه نوامبر» به وجود آمد. وحدت مفهوم و اجرا در این پروژه‌ی اوتوپیایی و اشکال استحاله‌یافته‌ی بعدی آن، به عنوان مرکز آموزش و تولید در طول دوران چهارده ساله‌ی جمهوری وایمار، از جمله دستاوردهای بزرگ تاریخ فرهنگی آلمان محسوب می‌شود. ...