56

اتودها: نقطه گریز از انسداد سبک؛ مروری بر نمایشگاه «انسداد» از مجید فتحی‌زاده ناصری در گالری کاف / علیرضا رضایی‌اقدم

در اتودها ذهن و دست وَرز می‌خورند، جست و خیز می‌کنند، هیجان‌زده می‌شوند و می‌رقصند و یا دچار هذیان و پریشان‌گویی‌اند چنان‌که فیگورهای پریشان مجید فتحی‌زاده انگار مشغول خواندن وِردی آیینی‌ در زندگی‌ای برزخی‌اند. ...