62

اتحاد تایپوگرافی و حرکت در ارتباطات بصری / سو سی. هوستتلر / غزاله ابراهیمی

تایپوگرافی ابزاری قابل‌توجه در ارتباطات بصری است، به ‌این دلیل که می‌تواند احساسات بشری را از‌طریق ترکیب فرم با متن روایت‌گر بیدار‌ کند. احساسات انسان می‌تواند به‌عنوان بنیان دیزاین تصاویر محرک، در شرایط گسترده‌ای در محیط‌مان مورد استفاده قرار گیرد. احساس دارای صدای قدرتمندی بوده و توانایی تحریک روح را دارد تا رساننده خصوصیات منحصر‌به‌فرد هر شخصی باشد.