76

اتاق آیینه/ هستی ظهیری

داستان ما و آیینه به یک روایت، چندی پس از تولد و در پی نخستین نگاه‌ها به آیینه و شناخت خودمان شــکل می‌گیرد. پیوند عکاســی و آیینه اما پیش از تولد عکاســی، از یک اتاقک تاریــک آیینه‌دار آغاز و بــه مرور زمان به رابطــه‌ای عمیق و چندلایه بدل شده است. ...