>> شماره 17

ابراهیم، پیامبر مینیمالیست / فرشید آذرنگ

یادداشت حاضر به یُمن وجود کتابی میسر شد در مورد اهرام مصر. دیدن تصویر آن (طراحی و عکس‌ها) بی‌اختیار به مقایسه میان اهرام و کعبه سوقم داد. در این قیاس، نه خواستم از فرعونیان باشم نه از دینداران؛ فقط خواستار آن بودم که بیننده‌ای باشم در تزیخ، با دانسته‌ها و تجربه‌های مختلفی از این دو و جریانی به نام مینیمالیسم. من تاکنون اهرام و کعبه را از نزدیک ندیده‌ام.