>> شماره 76

آیینه‌گی عکس/ مهران مهاجر

این شــعرها را چون آیینه دان! آخر دانی کــه آیینه را صورتی نیســت در خود؛ اما هر کــه در او نگه کند، صورت خود تواند دید. همچنین می‌دان که شعر را در خود هیچ معنی نیســت؛ اما هر کسی از او آن توانــد دیدن که نقد روزگار او بود و کمال کار اوســت. اگر گویی شــعر را معنی آن است که قایلاش خواست، و دیگران معنی دیگر وضع می‌کنند از خود، این هم چنان است که کسی گوید: صورت آیینه صورت روی صیقل است که اول آن صورت نمود. و این معنی را تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزم از مقصود باز مانم