شماره 46 آیا می‌توان تعریف غیر قابل بحثی از گرافیک دیزاین ارائه داد؟ / مریم کهوند

چندی پیش با دوست و همکاری عزیز درباره مشکلات کاری و شغلی حرفه‌مان گپ می‌زدم (بماند که گپ وگفت‌ها و درد‌د‌ل‌ها در این خصوص تمام نشدنی است). طبق معمول از تلاش‌ها و رقابت‌ها برای برنده شدن در فراخوان‌های داخلی و خارجی و از نازل بودن کیفیت طراحی، رکود و کاهش سفارش‌های طراحی و غیره بحث شد تا سربرآوردن قارچ‌گونه مؤسسه‌های دولتی و غیر انتفاعی آموزش عالی در دورترین نقاط كشور برای آموزش گرافیک! خلاصه صحبت به اینجا کشیده شد که «چشم‌مان آب نمی‌خورد که طراحی گرافیک آینده‌ای داشته باشد.» نمی‌دانم چرا همیشه بعد از این گپ وگفت‌ها دلم می‌گیرد و انگار کسی گلویم را می‌فشارد. این بار دلم از همیشه بیشتر گرفت و بغض داشتم اما نمی‌دانستم برای چه...