30

آیا تصویرگری به پایان خود رسیده‌ است؟ / استیون هلر / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

«امروزه رسانه‌های دیجیتال، و به ویژه نرم‌افزاری همچون فتوشاپ، بر نگرش مدیران هنری و طراحان نسبت به تصویرگری تأثیری عمیق برجای گذاشته است. زمانی بود که طراحان گرافیک به قدرت تأویل و تیزبینی تصویرگران نسبت به مفهوم نیازمند بودند. اما اکنون خود می‌توانند تصویرگری-کلاژهایی به وجود بیاورند و جایگزین کنند.» آیا هنر تصویرگری در عصر رسانه‌های دیجیتال به حاشیه رانده شده است؟ به باور استیون هلر، نرم افزار فتوشاپ در میان دیگر رسانه‌های دیجیتال، مهم‌ترین عامل تهدیدکننده‌ی هنر تصویرگری در تاریخ این رشته است و پاره‌ای از دلایل آن را مطرح می‌کند. او می‌کوشد تا تغییرات در شیوه‌ها و سبک‌های تصویرگری در سراسر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم را شرح دهد. به گمان او امکانات دیجیتال تصویرگرانه در عصر حاضر و ترجیح به استفاده از تصاویر عکاسی و ابزارهای دیجیتال، منجر به حاشیه رفتن تصویرگری منقوش یا ترسیمی شده است، اما در عین حال می‌توان به احیا یا بازآفرینی آن اندیشید. این نوشتار در پی آن است تا تکامل تصویرگری و نقشی که این هنر امروزه هم در فرهنگ عامه و هم در رسانه‌های جمعی بر عهده دارد را برای طراحان گرافیک شرح دهد.