اثری از مارک تنسی، غلبه بر استادکاری
50,000 ریال – خرید

52

آیا تاریخ قضاوت خواهد کرد؟ / مجید اخگر

پرسش محوری مقاله پیش رو این است: آیا نگاهی بیرونی یا خارجی می‌تواند به نگارش تاریخ هنرِ یك كشور، اجتماع، یا حوزه فرهنگی خاص بینجامد؟ این پرسش البته نه به صورت بی‌زمان و مكان، بلكه از منظر لحظه تاریخی حال طرح می‌شود، و تمركز آن به طور مشخص بر امكان‌ نگارش تاریخ هنر ایران و به‌ویژه تاریخ هنر معاصر در ایران است. ما در همین ابتدا به این پرسش پاسخ منفی می‌دهیم، و باقی مقاله صرف تعریف و معنای این پاسخ و شرایط آن ــ از جمله تعریف صفت مناقشه‌انگیز «بیرونی» یا خارجی ــ خواهد شد.