54

آیا آنکه غربال به دست دارد از عقب کاروان می‌آید؟ / مسلم خضری، ایمان افسریان

1.بهمن محصص 2.اردشیر محصص 3.پرویزتناولی 4.محسن وزیری مقدم 5.نیکزاد نجومی 6.سیا ارمجانی 7.احمد امین نظر 8.مارکو گریگوریان 9.احمد عالی 10.حسین زنده‌رودی اینها هنرمندان نوگرای منتخب صحنه هنر تهران در سال 1393 هستند. تحلیل نتایج این نظرسنجی ابعادی از سنجه‌ها و منش‌های این میدان را روشن می‌کند.