12

آکادمی یا دانشگاه (نقد دوم) / ساغر پزشکیان

همانگونه که خانم بقراطی نیز اشاره کرده‌اند، نظام آموزش هنری ما اقتباسی است از نظام اروپایی، این نظام آموزشی در غرب پیرو یک ساز و کار سؤال و جواب شکل گرفته که درک آن و تاریخ شکل‌گیری‌اش بسیار راه‌گشا خواهد بود و از آن مهمتر سؤال‌های ما و نیازهای جامعه امروز که باید جوابی درخور بیابد. توضیح بیشتری می‌دهم. در اروپا و همچنین ایران اولین آموز‌ها توسط نظام مکتب‌خانه‌ای اتفاق می‌افتاد. کارگاه‌های هنری که نقاشان معروف دایر می‌کردند. سفارشاتی داشت که توسط استاد و شاگردان به انجام می‌رسید و این خود عملاً آموزشی بود برای شاگردان آن کارگاه.