34

آه بله، زیر نگاه دیگری! / احمد میراحسان

این نوشته، از همین آغاز بگویم، مقصودی جز نقد هنر ما «زیر نگاه دیگری» ندارد. نقدی كه مجموعه‌ی پرسش‌هاست، پرسش‌هائی كه بازتاب و تأمل است. اما نقد در چه جهت؟ بالاخره كسی باید برای حق حیات و شرارت‌های معصومانه‌ی هنر معاصر ایران دلسوزی كند و نگران رشد روشنائی‌های صاف و ساده‌ی هنرمندان شرور معاصرمان به ویژه نسل اخیر، باشد كه روح، و وجود/ زبان و «زمانِ جان» خود را استریپ تیز می‌كنند؟