59

آن گاه که سبک بیشتر از ژانر دل ما را می‌رباید / کامران سپهران

اگر بخواهیم تنها بر یک مفهوم انگشت بگذاریم که جهان کهن را از جهان مدرن جدا می‌‌‌سازد، این مفهوم بی‌‌‌شک «فردیت» خواهد بود. ابداع این مفهوم است که سنگ بنای جامعه‌ی مدنی را می‌‌‌گذارد که این همه دنیای مدرن به آن می‌‌‌نازد. از منظر عالم هنر این فردیت را به نحوی دقیق‌‌‌تر، مفهوم سبک (Style) به معنای امروزین آن نمایندگی می‌‌‌کند. به نحوی عجیب، سیر تحول مفهوم سبک حتی می‌‌‌تواند روشنگر شکل‌‌‌گیری مفهوم فرد باشد. چون سبک در ابتدا به الگوهای کلی اشاره داشت که هنرمند ناچار به متابعت از آنها بود. ...