53

آن پتک در دستان خود ماست / ایمان افسریان

این که ما چگونه می‌توانیم موزه بسازیم یا موزه‌های خود را احیاء کنیم پرسش اصلی این مقاله است. و این که چرا در فاصله سی سالِ دهه‌های بیست تا پنجاه مهم‌ترین موزه های ایران ساخته شد و در سی سال اخیر نه تنها موزه‌ای ساخته نشد بلکه آسیب‌های بسیاری به همان موزه‌های قدیم رسید پرسش بعدی‌ست. البته در سال‌های اخیر شکل دیگری از فضاهایی موزه‌ای ایجاد شد. اما این فضاها ماهیتی متفاوت با آنچه به طور متداول موزه نامیده می‌شود دارد. دلیل و معنای این فضاهای جدید چیست؟