9

آن غروب‌های طلایی / اُد نردروم / ع. جمالی

در ابتدا اجازه می‌خواهم تا از موزه‌ی هائوگار به خاطر نمایشگاه دائمی‌ای که از آثار من ترتیب داده‌اند تشکر کنم. این موزه همیشه جسور و پیشرو بوده است، و درست در زمانی که همگان از من توقع آن را داشتند که از کار و عقیده‌ی خود کوتاه بیایم و سر به خواستشان فرود آرم، با برپا کردن نمایشگاهی از آثار من، راهی جنجالی در پیش گرفته و خودرا در معرض انواع طعنه‌ها و انتقادها قرار داده است...