نقاشی‌های باستانی چینی، دوره‌ی تانگ سونگ
50,000 ریال – خرید

52

آن سوی جهان / آریاسپ دادبه

تائو كه بتوان از آن سخن گفت، تائوى جاودانى نيست.

نامى كه بتوان ناميد، نام جاودانى نيست.

آغاز جهان، آن سوى چيزهاى ناميدنى‌ست.

اين سوى چيزهاى ناميدنى، پيدايش ده‌هاهزار موجودات است.

لائوتسه