>> شماره 43

پنجره‌ی عقبی: آن حیاطِ پشتی سنگفرش شده / نعما م. روشن

در میان آثار پیترهِنری اِمِرسون، این عکس را دوست دارم. نه فقط به‌خاطر خودِ عکس که شاید این علاقه، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل مانند شرح حالِ خالقِ اثر نیز باشد. کسی که در قرن نوزدهم آن‌قدر شیفته عکاسی شده بود که به‌خاطرش، شغل جراحی خود را ترک کرد. ...