>> شماره 56

آنِ کشف نادیدگی‌؛ نگاهی به «عکس‌های جدیدتر» محمدرضا میرزایی / مهران مهاجر

عكس‌های میرزایی حاصلِ تلاقیِ بخت‌یارِ نگاهِ درونِ دوربین است با چیزی در بیرون. نور فلاش ابزاری است كه مؤكداً كنش بنیادین دوربین یعنی گسست از پیوستار مكان و زمان را برجسته می‌سازد، اما در این عكس‌ها نه هویت مكان روشن است و نه حال و هوای زمان...