>> شماره 64

آنجا که خطر هست… / نیما پرژام

سخنرانی نمایشی دختربچه‌ای محجبه با لباس سنتی در یکی از بزرگترین همایش‌های تبلیغاتی این دوره از انتخابات پای کودکان را هم به عرصه‌ی تبلیغات انتخاباتی گشود؛ او در میان تشویق تماشاگران حاضر در سالن سخنرانی غرا و بی‌لکنتی کرد که متعاقباً درقالب قطعه‌فیلمی مستقل در شبکه‌های مجازی به‌طور گسترده دست‌به‌دست شد. نخستین چیزی که با دیدن این قطعه‌فیلم جلب‌توجه می‌کند ناهمگونی شدید میان محتوای پیام و شیوه‌ی بیان آن است...