15

آنتونی تاپیس / زندگی و آثار / ثمیلا امیرابراهیمی

آنتونی تاپیس اینک در هشتاد و سه سالگی، بعد و پیکاسو و میرو یکی از سه هنرمند بزرگ نقاشی نوین اسپانیا شناخته شده و مانند آن دو هموطن شهرتش از مرزهای اسپانیا گذشته است...