25

آنتونیو لوپز گارسیا / سارا نیلی

در اولین نظر به آثار لوپز گارسیا، نمیدانیم مسحور نقاشی یا عکس شده‌ایم! لوپز در ابتدا حسی از ابهام و تحسین در بیننده‌اش بر‌می‌انگیزد؛ حسی که از تبحر نقاشانه‌ی او بر می‌خیزد، قابلیتی شگفت انگیز! اما آنچه دگرگونمان می‌کند نه عکس است و نه نقاشی بر مبنای عکس؛ بلکه بازنمایی ظریف و صبورانه‌ای که از دریچه‌ی نگاه و صافی وجود نقاش گذر کرده ...