41

آمین / مهناز پسیخانی

این اتفاق ناگهانی نبود. از بین بردن تمامی نقاشی‌های دیواری خیابان جلفا را می‌گویم. مثل به‌وجود آمدنشان آرام و به مرور بود. یکی یکی خدمت همه‌شان رسیدند. قبول دارم که تاریخ مصرفشان گذشته بود. قرار هم نبود همیشگی باشند. اصلاً از اولش‌هم دوستشان نداشتند. زیباسازی را می‌گویم. مثل خاری بود در چشم‌شان. ...