8

آموزش مدرنیسم / کارل گلداستاین / مریم اطهاری

این دعوی که استادان مدرسه‌‍ی باهاوس در مورد آموزش هنر اتفاق نظر تمام و کمالی داشته‌اند بی‌نیاز از اثبات نیست. چنانکه نام‌های کله و کاندینسکی چه از حیث تمرین در کارگاه (تجربه) و چه از حیث اجراهای کلاسی، تصاویر متفاوتی را به ذهن متبادر می‌کند. برنامه‌ی آموزشی مدرسه‌ی باهاوس با بخش‌هایی که به دوره‌ی درسی کله، دوره‌ی درسی کاندینسکی، دوره‌ی درسی آلبرس و به همین منوال، اختصاص داده شده بود، از این امر حکایت دارند.