>> شماره 58

آلمان و بریتانیا: دو انگاره از تصویر ملی / نوربرت الیاس / نغمه یزدان‌پناه

فارغ از اینکه بخواهیم این امر را چطور ارزش‌گذاری کنیم، غرور ملی و اعتماد‌به‌نفس جمعی آلمان‌ها همیشه شکننده‌تر از بریتانیایی‌ها و فرانسویانی بوده که روند توسعه کشورهاشان مداوم و متعادل بوده است. به خصوص در بریتانیا، که در مقایسه با سایر کشورها روند توسعه‌اش از یک حکومت دودمانی به یک دولت ـ ملت بسیار بدون اغتشاش و آرام بوده، این غرور ملی و اعتماد به نفس به درجات نادری از استحکام و پایداری رسیده‌ است. اگر قرار بود با استفاده از تعدادی نمونه‌ی موردی، رابطه‌ی میان الگوهای توسعه میان جوامع گوناگون و چگونگی شکل‌گیری باورها و سنت‌های رفتاری غالب‌شان را مورد مطالعه قرار دهیم، احتمال داشت که بتوانیم بریتانیا و آلمان را در دو قطب متقابل یک محور فرضی بیابیم...