3

آغوش / شهریار توکلی

سالی مان یک مادر است. یک آغوش. او در بیشترِ عکسهای به نمایش درآمده‌ی تا امروزش، همچون یک مادر، ناظر و حاضر بر فضای پیرامون بچه‌هایش بوده و از منظر دانای کل و با اشرافی که مادر از روابط آشکار و نهان زندگی کودکانش دارد، سایه و حضورش را میان همه‌چیز گسترانده و به جستجوی لحظه‌های شگفت این داستان نشسته. ...