4

آشتی با جغرافیا: ماینور وایت / رابرت ادمز / فرشید آذرنگ

ماینور وایت باور داشت که عکاسی، طریقی است برای شناخت، و شاید هم حتی با هنری میلر هم عقیده بود، او که می‌گفت اگر همه ما به قدر کافی می‌آموختیم هنر کم‌کم رخت برمی‌بست. باور بنیادین وایت که عکسهای خوب باید بدقت و بدرستی با زندگی سازگار و منطبق باشند، انکارناپذیر است.