1

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش / شهریار توکلی

می‌توان از رابرت هاوزر چیزی ندانست و سیاهی‌های فراگیر و سفیدی‌های مختصر تصاویرش را حمل بر کورسوی امید در میانه‌ای از تباهی و بلیه و گرفتاری کرد. دنیای عکس‌های او مثال مصوّر شده‌ای از (سرزمین هرز) تی اس الیوت است. سرزمین شهرهای بی‌تحرک و خاک‌های بی‌برکت و آسمان‌های گرفته.