22

آرمان‌شهرها، خانه به دوش‌ها، منتقدان / مارسیا ای. وتروک / احسان نوروزی

از هر منظری که نگاه کنیم،«آرته پووِرا» و ترانس آوانگار عیان‌ترین جنبش‌های هنر اخیر ایتالیا هستند. شرط احتیاط آن است که بگوییم بی‌تفاوتی منتقدان و موفقیت تجاری جنبش دوم – نقش آن در شکستن هژمونی هنری بیش از حد تبلیغ شدۀ آمریکایی – کمک کرده تا راهی برای کنجکاوی جدید در مورد جنبش اول به وجود آید...